Mainų galimybės ir jų rūšys,

mainų galimybės ir jų rūšys

Tačiau jei yra pagrindo, gali būti suteikta ir trumpesniam laikotarpiui.

opcionų prekybos premija

Nuolat stebima, ar laikomasi ECHE reikalavimų ir įsipareigojimų. Dalyviai Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Aukštojo mokslo strateginės partnerystės

Pridėtinę vertę kuria konsorciumo narių galimybė dalytis atsakomybę vykdant tokias veiklas kaip mobilumo administravimas, sutarčių sudarymas, išvykstančių mobilumo dalyvių atranka, parengimas ir priežiūra ir t. Vieno kvietimo laikotarpiu viena institucija gali būti kelių skirtingų konsorciumų narė arba koordinuoti keletą skirtingų konsorciumų. Veiklos trukmė Sertifikatas galioja 3 metus.

Nuolat stebima, ar laikomasi Sertifikato reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei institucija nesilaiko įsipareigojimų, Sertifikatas gali būti atimtas. Lietuvos mainų galimybės ir jų rūšys ar privačios institucijos, aktyviai veikiančios švietimo, mokymo ir jaunimo srityse: įmonės, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, socialiniai partneriai amatų rūmai, profesinės sąjungoskultūros organizacijos ir pan.

Reikalavimai Konsorciumą turi sudaryti mažiausiai 3 institucijos, iš kurių bent 2 turi būti siunčiančios mokslo ir studijų institucijos. Konsorciumų mobilumo veiklos projektai finansuojami taip pat kaip ir individualiai projektus vykdančių institucijų projektai.

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse projektai Veiklos pobūdis dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje; praktikos, kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje; praktikos, kaip darbo patirties pabaigus studijas, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje absolventų praktika.

Darbuotojų mobilumas gali būti: dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje; užsienio įmonės darbuotojo dėstymo vizitas Lietuvos aukštojoje mokykloje; mokymo vizitas užsienio įmonėje arba aukštojoje mokykloje. Mobilumą įgyvendina dvi Programos šalių aukštosios mokyklos, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį dalinėms studijoms arba dėstymo vizitamsarba siunčianti aukštoji mokykla ir priimanti įmonė praktikai arba mokymo vizitams.

Pastaba: absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui, nors išvykstama jau po studijų. Visi atrankos dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, gautų paraiškų skaičių ir atrankos rezultatus pvz. Veiklos trukmė Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą bakalauro, magistratūros ir doktorantūros.

„optek“ dvejetainis variantas

Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti studijos, praktika studijų metu ir absolventų praktika. Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų pabaigos.

Studijų mobilumas gali trukti nuo pirkti bitcoin pinigine iki 12 mėnesių. Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių. Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaičiuojant kelionės dienų. Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.

Dalyviai Lietuvos mokslo ir studijų institucijose registruoti studentai. Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai. Reikalavimai Studijų ir dėstymo mobilumo atvejais, siunčianti ir priimanti aukštoji mokykla privalo pasirašyti Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį. Darbuotojų kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t.

Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp programos šalių ir šalių partnerių projektai Veiklos pobūdis dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje. Darbuotojų mobilumas gali būti: dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje; mokymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje.

Mobilumą įgyvendina Programos šalies aukštoji mokykla ir šalies Partnerės aukštoji mokykla, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį. Visi atrankoje dalyvaujantys dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus pvz. Veiklos trukmė Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros.

Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti tiek mobilumas Programos šalyse, tiek ir tarptautinis. Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių neįskaičiuojant kelionės dienų. Dalyviai Lietuvos ir šalių Partnerių aukštosiose mokyklose registruoti nuolatinių studijų studentai. Lietuvos ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai.

Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas. Reikalavimai Siunčianti ir priimanti aukštoji mokykla privalo pasirašyti Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį. Kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę. Tokių studijų metu privalomas studijų periodas bent dviejose skirtingose šalyse, o pabaigus suteikiamas jungtinis laipsnis įteikiamas jungtinis arba daugiašalis diplomas. Studijų trukmė atitinka 60, 90 arba ECTS kreditų programą. Dalyviai Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumai.

Visi bakalauro laipsnį turintys asmenys, atitinkantys konkrečių jungtinių magistrantūros studijų atrankos kriterijus. Konsorciume dalyvaujančių institucijų darbuotojai. Reikalavimai Konsorciumą turi sudaryti mažiausiai 3 mokslo ir studijų institucijos iš programos šalių. Studijos turi vykti bent dviejose konsorciumo institucijose iš programos šalių.

Finansavimas Finansavimas skiriamas konsorciumo organizavimo išlaidoms. Studentų stipendijos skiriamos individuliai, įvertinant studijų trukmę, studento gyvenamąją šalį ir jungtinių studijų kainą. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas. Paskolas lengvatinėmis sąlygomis teikia patvirtinti nacionaliniai bankai arba studentų paskolų agentūros.

Europos Komisija kol kas neįvardijo tikslios datos, kada bus išrinkti kiekvienos šalies finansiniai tarpininkai, tačiau pirmosios paskolos nuo m. Dalyviai Bakalauro studijas baigę ir ne savo gyvenamoje Europos šalyje magistrantūros studijas tęsiantys studentai Šalys, kuriose gali vykti veiklos Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija mainų galimybės ir jų rūšys buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Finansavimas Vienerių metų magistrantūros studijų programai maksimali skiriama paskolos suma gali būti iki Aukštojo mokslo strateginės partnerystės Mainų galimybės ir jų rūšys pobūdis Strateginių partnerysčių projektai skirti stiprinti aukštųjų mokyklų ir suinteresuotųjų šalių įmonių, mokslinių tyrimų institutų, NVO, socialinių partnerių, vietos, regiono ar nacionalinio lygmens valstybinių įstaigų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių bendradarbiavimą, skatinti aukštojo mokslo kokybę ir naujoves.

Tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos Jeigu padeda siekti projekto tikslų ir užtikrina projekto rezultatų kokybę, į strateginių partnerysčių projektus gali būti mainų galimybės ir jų rūšys tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos. Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektuose galimi šie mokymo ar mokymosi mainų galimybės ir jų rūšys tipai: mišrus besimokančių asmenų mobilumas fizinis mobilumas nuo 5 d.

Galimi paraiškos teikėjai Paraiškas Strateginių partnerysčių projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu gali teikti bet kokia projekte dalyvaujanti organizacija pavyzdžiui: mokslo ir studijų institucija; NVO; valstybinė arba privati, vidutinė arba didelė įmonė; mokslinių tyrimų institutas; asociacija ir kt.

uždirbti internete 200

Reikalavimai Strateginių partnerysčių projekte privalo dalyvauti bent 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių. Organizacijos iš šalių Partnerių gali dalyvauti strateginių partnerysčių projektuose tik tuo atveju, jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia esminės pridėtinės vertės.

Šalys Partnerės — visos likusios ne Programos šalys. Projekto trukmė: nuo 24 iki 36 mėnesių. Finansavimas Projekto biudžetas formuojamas atsižvelgiant į projekto tikslus ir siekiamus rezultatus. Strateginių partnerysčių projektuose galimos šios išlaidų kategorijos: projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidos; išlaidos tarptautiniams projekto partnerių susitikimams; išlaidos intelektinių produktų kūrimui; išlaidos tarptautinėms mokymo ar mokymosi veikloms; išimtinės išlaidos; išlaidos dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių.

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas. Žinių sąjungos Veiklos pobūdis Žinių sąjungos — tai tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatus orientuoti aukštojo mokslo ir verslo projektai, kuriais siekiama gerinti Europos inovacinius gebėjimus ir skatinti inovacijas aukštojo mokslo, verslo ir platesnėje socialinėje bei ekonominėje aplinkoje. Žinių sąjungų projektais stengiamasi pasiekti vieną ar daugiau iš šių tikslų: kurti naujus, novatoriškus ir daugiadalykius mokymo ir arba mokymosi metodus; skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumą ir ugdyti jų verslumo įgūdžius; sudaryti geresnes sąlygas keitimuisi žiniomis, jų skleidimui ir bendram kūrimui.

kaip rasti bitkoino piniginės savininką

Pagrindiniai žinių mainų galimybės ir jų rūšys projektų bruožai: inovacijos aukštojo mokslo srityje ir naudojantis aukštuoju mokslu kuriamos inovacijos įmonėse ir jų socialinėje ir ekonominėje aplinkoje; universitetų ir įmonių bendradarbiavimo tvarumas; poveikis, daromas ir projektui pasibaigus, ir ne tik greitai paspartinti dvejetainių opcionų indėlį sąjungų projekte dalyvaujančioms organizacijoms.

Galimi paraiškos teikėjai Paraiškas Žinių sąjungų projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu gali teikti bet kokia projekte dalyvaujanti organizacija, įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje. Organizacijos iš šalių Partnerių gali dalyvauti Žinių sąjungų projektuose tik tuo atveju, jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia esminės pridėtinės vertės. Dalyvaujančių organizacijų skaičius Žinių sąjungų projektuose privalo dalyvauti ne mažiau kaip 6 nepriklausomos organizacijos iš bent 3 Programos šalių; iš jų bent 2 turi būti mokslo ir studijų institucijos, o dar bent 2 — įmonės.

Projekto trukmė.

Švietimo ir mokymo sritis

Kam teikti paraišką? Briuselyje įsikūrusiai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai.

kaip galite užsidirbti pinigų vaizdo pamoka

Finansavimas Žinių sąjungų projektuose galimos šios išlaidų kategorijos: Projekto įgyvendinimo paramos išlaidos; Kelionės ir pragyvenimo išlaidos mobilumo veiklai jei taikoma. Gebėjimų stiprinimas Veiklos pobūdis Pagal šią centralizuotą veiklą finansuojami grupės institucijų konsorciumo vykdomi projektai, gerinantys šalių Partnerių aukštojo mokslo kokybę instituciniu ir nacionaliniu lygmenimis. Galimi 2 tipų projektai: Jungtiniais  projektais siekiama rezultatų, kurie būtų tiesiogiai naudingi projekte dalyvaujančių šalių partnerių institucijoms.

Galimos 3 rūšių veiklos: studijų programų kūrimas; mokslo ir studijų institucijų valdymo, vadovavimo ir veikimo modernizavimas; mokslo ir studijų institucijų ir platesnės ekonominės bei socialinės aplinkos ryšių stiprinimui. Galimos 2 rūšių veiklos: su aukštojo mokslo sistemomis susijusių politikos krypčių, šių sistemų valdymo ir vadovavimo modernizavimas; aukštojo mokslo sistemų ir platesnės ekonominės ir socialinės aplinkos ryšių stiprinimui.

Gebėjimų stiprinimo projektuose, vykdomuose su  Vakarų Balkanų 1 regionasRytų partnerystės 2 regionas ir Pietinės Viduržemio jūros regiono 3 regionas   šalimis  gali būti skirta papildoma dotacija specialiajai mobilumo krypčiai. Ši dotacija gali būti naudojama studentų bei dėstytojų mobilumui, susijusiam su projekto veikla.

Dalyviai Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai ir studentai. Reikalavimai Projekto konsorciumą sudaro bent 1 šalis Partnerė prekybos opcionais modelis 2 mokslo ir studijų institucijos iš kiekvienos ir ne mažiau nei 3 Programos šalys bent po 1 mokslo ir studijų instituciją iš kiekvienos šalies. Šalių partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumuose turi būti bent tiek pat, kiek Programos šalių mokslo ir studijų institucijų.

Struktūrinių projektų konsorciumuose kaip partneriai turi dalyvauti už aukštąjį mokslą atsakingos ministerijos kiekvienoje iš šalių Partnerių, kurioms skirtas projektas.

Šių prioritetų neatitinkančios paraiškos nebus finansuojamos. Bendrasis ugdymas Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektai Veiklos pobūdis Bendrojo ugdymo švietimo organizacijų darbuotojų mobilumas gali būti kelių tipų: dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose; darbo stebėjimas užsienio šalies mokykloje partnerėje, susijusioje su mokykliniu ugdymu; dėstymo vizitai užsienio šalies mokykloje partnerėje. Veiklos galingos dvejetainių parinkčių strategijos Darbuotojų mobilumas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės dienų.

Finansavimas Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti: mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms apskaičiuojama pagal atstumo skaičiuoklę ; mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas ; mobilumo organizavimo išlaidoms skiriamos organizacijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių ; kursų mokesčių išlaidoms; mobilumo dalyvių specialiųjų poreikių išlaidoms skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį.

Aukštasis mokslas

Strateginės partnerystės bendrojo ugdymo srityje Veiklos pobūdis Strateginių partnerysčių projektai — daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti naujas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

Strateginių partnerysčių tipai: Inovacijas remiančios strateginės partnerystės: projektai turėtų sukurti novatoriškus produktus arba intensyviai platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai sukurtus produktus ar novatoriškas idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.

Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės: pagrindinis šių projektų tikslas — suteikti organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis.

Erasmus+ studijos Europoje

Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi juos atitinkamai skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą. Šie rezultatai ir veiklos finansuojami remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžetu. Veiklos gali būti: švietimo įstaigų ir kitų organizacijų bendradarbiavimas; dalijimasis bendrojo ugdymo gerąja praktika ir naujovėmis; naujų bendrojo ugdymo metodikų ir mokomosios medžiagos kūrimas, perkėlimas ir pritaikymas; mokymo ir mokymosi veiklos ir pan.

Veiklų tipai ir trukmė: trumpalaikiai mokinių grupių mainai nuo 5 dienų iki 2 mėn. Dalyviai Projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojai ir besimokantieji. Šalys, kuriose gali vykti veiklos Strateginių partnerysčių projektus gali vykdyti organizacijos įsikūrusios Programos šalyse.

Organizacijos, įsikūrusios šalyse Partnerėse, taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas projektui suteiks esminę pridėtinę vertę projektui. Reikalavimai Ne mažiau nei 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių. Išimtis taikoma bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektams, kuriuose mainų galimybės ir jų rūšys dalyvauti ne mažiau nei  2 organizacijos iš 2 skirtingų Programos šalių.

Bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerystės Mainų galimybės ir jų rūšys pobūdis Mokyklų mainų partnerysčių projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, suteikti galimybę plėtoti mokymo metodus pasakyk man, kokie yra dvejetainiai variantai jais dalintis.

Šie projektai orientuoti į mokinių ir mokyklos darbuotojų grupių mobilumus. Kadangi mokyklų mainų partnerystės yra nedidelės apimties projektai, jie puikiai tinka organizacijoms, norinčioms įgyvendinti savo pirmąjį tarptautinį projektą.

Veiklų tipai: trumpalaikiai mokinių grupių mobilumui nuo 3 dienų iki 2 mėn. Dalyviai Projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai ir darbuotojai. Reikalavimai Mokyklų mainų partnerysčių projektuose gali dalyvauti nuo 2 iki 6 mokyklų iš ne mažiau kaip dviejų Programos šalių.

Studentams

Projekto trukmė nuo 12 iki 24 mėnesių. Organizuojant ilgalaikius mokinių grupių mainus ir pateikus papildomą pagrindimą darbo planu, projekto veiklos gali tęstis iki 36 mėnesių.

Taip pat, esant poreikiui ir tinkamai pagrindus, gali būti prašoma papildomo finansavimo iš šių lėšų kategorijų: specialiųjų poreikių turintiems dalyviams remti bei išimtinių išlaidų. Per vienus metus vienai dalyvaujančiai mokyklai gali būti skiriama ne daugiau nei Šio tipo strateginėms partnerystėms taikoma išskirtinė sutarčių su dotacijos gavėjais pasirašymo tvarka.

Nors paraišką teikia tik viena iš visų į projektą įsitraukusių bendrojo ugdymo įstaigų, gavus finansavimą, kiekviena dalyvaujanti įstaiga pasirašo atskiram dotacijos gavėjui skiriamos dotacijos sutartį su savo šalies nacionaline agentūra. Profesinis mokymas Profesinio mokymo mokinių mobilumo projektai Veiklos pobūdis Profesinio mokymo institucijų mokinių, pameistrių, profesinių mokyklų absolventų darbinė praktika užsienio įmonėse ar profesinio mokymo institucijose.

Mobilumą vykdo bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios Lietuvos profesinio mokymo institucijos ir užsienio priimančios organizacijos — įmonės arba institucijos, veikiančios profesinio mokymo srityje.

Naudingi straipsniai