Eae sėdi namuose uždirba pensininkus

Ekonomika Per 31 Valanda

Atostogos jūroje 2015 m

Jau beveik mënuo, kai Latvijoje neramios dienos: sustabdytas Rusijos dyzelinio kuro eksportas per Latvijos uostus, nebeásileidþiama á Eae sėdi namuose uždirba pensininkus latviø veþëjø, Rusijoje valdþios atstovai siûlo boikotuoti Latvijos prekes, nerimsta Maskvos propaganda apie rusakalbiø persekiojimà Latvijoje, lydima kelias savaites kasdien per televizijà rodomø kadrø, kaip Rygos policininkai gatvëje stumdosi su piketuojanèiais pensininkais.

Vëliau tuos kadrus pakeitë latviø SS legionieriø veteranø demonstracijos vaizdai, o neseniai Rusijos þiûrovams atkakliai buvo perðama mintis, jog latviø biurokratai pasiðovæ atimti vienintelá Rygos rusø kultûros þidiná — vadinamàjá Petro Pirmojo namà, kuriame buvo ásikûræs jø kultûros centras ir kitos organizacijos.

Uþsienyje Rusijos diplomatai kur tik galëdami menkino Latvijos ávaizdá, pravardþiavo jà atgimstanèio faðizmo ðalimi, neverta bûti nei Europos Taryboje, nei ateityje Europos Sàjungoje, nei kitose tarptautinëse struktûrose. Europa á Maskvos klyksmø turiná reagavo santûriai.

  1. Ką gama reiškia opcionuose
  2. Строго говоря, кто мог быть уверен, что и сам Диаспар не был лишь сном.
  3. Человек предложил сделать попытку создания подобных существ, в основном опираясь на опыт, приобретенный в ходе работы над преобразованием собственной природы.
  4. Сегодня же нам известно только то, что все это закончилось катастрофой, которая едва не погубила Галактику.
  5. Pokalbių prekybos signalų parinktys

Tiesà sakant, neadekvati, hipertrofuota Maskvos reakcija á Rygos gatviø ávykius Vakarams sukëlë daugiau nerimo nei patys ávykiai. Skandinavai patarë Rusijai nesikarðèiuoti ir neskubëti griebtis sankcijø, o nuomoniø skirtumus aptarti derybomis. Europos Taryboje rusams irgi nepavyko sukelti antilatviðkos isterijos — Rusijai nuraminti Taryba paþadëjo nusiøsti á Latvijà ekspertus, kurie turëtø iðsiaiðkinti, kaip ir kokiu mastu paþeidinëjamos þmogaus teisës, bet svarstyti Europarlamente Latvijos klausimà atsisakë.

Uploaded by

Taèiau ir tai rusø þurnalistams leido vieðai pasidþiaugti — esà ilgai besigynusi nuo priekaiðtø dël mirties bausmës taikymo ir privatizacijos lëtumo Rusija Europos Taryboje pirmàkart perëjo á puolimà. Þinoma, buvusiø esesininkø demonstracijà vakarieèiai pasmerkë, taèiau piketuotojø pensininkø iðstumdymo taip nedramatizavo ir þmogaus teisiø paþeidimo neáþvelgë.

Juo labiau kad paèioje Rusijoje kaip padaryti nepilnametę internete iðvaikomos kur kas brutaliau.

Latvijos diplomatai tuo tarpu stengësi uþsitikrinti uþsienio paramà. JAV Valstybës departamentas oficialiai pareiðkë, jog Latvijos vyriausybei atsisakius natûralizacijos langø ir kitø pilietybës suteikimo apribojimø, Jungtinës Valstijos visiðkai remia Latvijà. Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulinio banko vadovybë pareiðkë suprantanti Latvijoje vykstanèius procesus.

Ðitai pareikðta Vaðingtone vieðëjusiam Latvijos finansø ministrui R. Birkavas ið savo kolegos Vokietijos uþsienio reikalø ministro 8 K.

  • Kas ta ekonomi?
  • Jos buvo paminëtos Vilniuje, Kaune, Pakruojyje, Druskininkuose, Prienuose bei kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose.
  • Ekonomika Per 31 Valanda

Kinkelio gavo garantijas, jog Vokietija remia Latvijos sieká tapti ES nare ir pasirengusi padëti integruotis á visuomenæ bûsimiesiems Latvijos pilieèiams, kurie galës gauti pilietybæ, kai bus priimtos pilietybës ástatymo pataisos. Latvijà parëmë ir artimiausieji jos kaimynai: ið pradþiø Estija, po jos ir Lietuva.

Lietuvos prezidentas V.

eae sėdi namuose uždirba pensininkus

Adamkus inicijavo susitikimà su prezidentu G. Ulmaniu, tuo parodydamas, jog Lietuva aktyviai domisi Latvijos ávykiais ir nori apie juos þinoti ið pirmøjø asmenø.

eae sėdi namuose uždirba pensininkus

Konflikto prieþastys Kodël Maskva taip drastiðkai uþsipuolë Latvijà? Rusø pensininkø piketas buvo tik pretekstas.

eae sėdi namuose uždirba pensininkus

Viena svarbiausiø prieþasèiø buvo naftos tranzito kontrolë. Dyzelinio kuro tranzitas per Latvijà nutrauktas nuo balandþio 2 d.

eae sėdi namuose uždirba pensininkus

Berkio, taip pasielgti rusus paskatino noras primesti Latvijai savo ekspeditoriø. Vadinasi, naftos tranzitas per Latvijà bûtø sumaþintas ir be Rygos gatviø ávykiø — Rusijos politikai vykusiai iðnaudojo ðá naftos konfliktà politinei krizei Latvijoje sukelti ir laimëti dividendø, kurie gali Maskvai labai praversti ateityje.

eae sėdi namuose uždirba pensininkus

Kita prieþastis buvo gerëjanti Latvijos ekonomika ir lëtas, taèiau tolygus tolsmas nuo Rusijos priklausomybës. Latvijos ekonomika buvo viena geriausiø Rytø Europoje. Latvijoje, po Kroatijos, buvo eae sėdi namuose uždirba pensininkus infliacija — 6,4 proc.

Kur pigiau ilsėtis per metus. Kur nebrangiai atsipalaiduoti prie jūros? Kaip skirtingos šalys kovoja dėl Rusijos turistų Kur pigiau ilsėtis per metus.

Kroatijoje 5,3 proc. Pagal BNP prieaugá 6 proc. Latvija buvo ketvirtoje vietoje po Estijos 9 proc. Latvija turëjo palyginti nedidelá uþsienio prekybos deficità — 0,3 mlrd.

Atostogos 2015 m

Pagal nedarbo lygá 7 proc. Latvija Rytø Europoje buvo treèia po Estijos 3,9 proc. Rusijos diplomatai Europos politikos uþkulisiuose negalëjo nesuþinoti Vakarø ðaliø didëjanèio palankumo Baltijos ðalims tai parodë ir Lietuvos prezidento vizitas Briuselyjeo tai reiðkë, jog Baltijos ðalys slysta ið Rusijos átakos. Politinë ir ekonominë Rusijos ataka prieð Latvijà parodë, kiek dar esame priklausomi nuo Rusijos ir kad dar ilgai bûsime priklausomi, nes Rusijos prekiø ir þaliavø tranzitas á Vakarus per mûsø ðalis duoda mums didþiules pajamas.

Naudingi straipsniai